• Register

Vektorsko množenje

+8 votes
1,043 views

ali mogoce zna kdo enostavno razloziti kako se vektorsko množi tale napisana matrika:
 x = (1, 2, 0)

 y = (4, 5, 6)

asked Mar 5, 2016 by zigavidic (350 points)
retagged Mar 7, 2016 by Marko Mihalec

2 Answers

+5 votes
 
Best answer

Zdravo!

Za vektorski produkt (eng: cross product) se uporablja funkcija np.cross.

Za vaš primer je torej:

x = (1, 2, 0)
y = (4, 5, 6)
np.cross(x, y)

out >>> array([12, -6, -3])

Rezultirajoč vektor je pravokoten na x in y, njegova velikost pa je enaka ploščini paralelograma, katerega oklepata x in y. Ker je vektorski oz. križni produkt definiran v trirazsežnostnem prostoru, morata imeti vektorja dolžino enako 3 (ali 2, pri čemer funkcija privzame, da je tretja komponenta enaka 0).

Več seveda lahko najdete v dokumentaciji ali na wikipediji.

answered Mar 7, 2016 by Marko Mihalec (8,700 points)
selected Mar 7, 2016 by Marko Mihalec
–1 vote

Vektorski produkt 2 vektorjev se izračuna s pomočjo determinante matrike. V prvo vrstico matrike se zapiše bazne vektorje i j k, v 2. oz. 3. vrstico pa komponente vektorja x oziroma y (jaz sem ju označil z a in b). Če izračunaš determinanto te matrike, boš dobil bazne vektorje, pomnožene s skalarji (rezultat je vektor).

V spodnjem primeru sem zapisal matriko v simbolni obliki, komponente vektorja a in b pa zamenjal s podatki iz slovarja pod in izračunal determinanto.

answered Mar 5, 2016 by Blaž Velkavrh (29,970 points)
edited Mar 5, 2016 by Blaž Velkavrh
...