• Register

Ali obstaja funkcija, ki izračuna težišče (v tem primeru sile) linijske obremenitve (tako rekoč, težišče lika)?

+5 votes
318 views
asked Jan 2, 2016 by nives (260 points)

2 Answers

+4 votes
 
Best answer

Jaz sem v svojem seminarju težišče kontinuirane obremenitve definiral s pomočjo zgornje enačbe za x težišče (v primeru da imaš obremenitev definirano s funkcijo).

Obenem je potrebno definirati tudi funkcijo v števcu:

def stevec(x, f):
    return x * f(x)

Pri izračunu težišča nato izračunaš oba integrala med mejama a in b ter izračunaš njun količnik.

answered Jan 2, 2016 by Blaž Velkavrh (29,970 points)
selected Jan 2, 2016 by nives
+1 vote

Lahko uporabite npr.:

numpy.avarage

ali pa enostavno definirate z lastno kodo.

answered Jan 2, 2016 by blaz (41,550 points)
edited Jan 2, 2016 by blaz
...