• Register

Integral v točki

+1 vote
110 views

Pri domači nalogi sem dobil vprašanje o izračunu integrala v točki. Zanima me, kaj pomeni integriranje v točki, ker načeloma integrala v eni sami točki ne moremo izračunati, oziroma je vedno enak 0.

Vidim, da je nekdo vprašanje že imel pinm.ladisk.si/3554/integral-v-eni-sami-to%C4%8Dki , vendar nisem zasledil jasnega odgovora nanj.

asked Dec 22, 2022 by lovrodro (130 points)

1 Answer

+2 votes

Gledam vašo nalogo: Če se vprašanje nanaša na nalogo z navodilom "Določie numerični integral s sestavljeno trapezno metodo pri koraku t2." ste verjetno že ugotovili, da se del navodila "pri koraku t2" nanaša le na delitev intervala - na primer na točke časa, enakomerno razporejene s korakom `t2`, pri katerih ste izračunali vrednosti funkcije - integranda. Določen integral seveda računate na celotnem pripravljenem območju ("s sestavljeno trapezno metodo").

Če pa se vprašanje nanaša na zadnjo nalogo, "S kumulativno trapezno metodo (scipy.integrate.cumtrapz) izračunajte vrednost integrala pri vseh diskretnih točkah..." pa predlagam, da pogledate dokumentacijo funkcije `scipy.integrate.cumtrapz`. Ta uporabi sestavljeno trapezno metodo, da v vsaki točki intervala izračuna kumulativno vrednost določenega integrala - od začetka intervala pa do vsake naslednje diskretne točke.

answered Dec 22, 2022 by dgorjup (74,760 points)
Nanašalo se je na Da/Ne vprašanje:

"S trapeznim pravilom lahko izračunamo tudi numerični integral v začetni točki podanega niza."

Kot je bilo že izpostavljeno v prejšnjem vprašanju, (povezava zgoraj) izpred nekaj let nazaj se mi vprašanje samo po sebi ne zdi smiselno ...
...