• Register

Kako z uporabo Ridderjeve metode poiščemo maksimum funkcije?

+1 vote
100 views
asked May 12, 2020 by belminramic (510 points)

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
Ekstrem funkcije je tam, kjer se nahaja ničla odvoda. Preveriti je seveda treba, ali je najden ekstrem maksimum ali mininum vaše funkcije.
answered May 12, 2020 by dgorjup (68,450 points)
selected May 12, 2020 by janko.slavic
...