• Register

Numerično integriranje

+3 votes
117 views
Zanima me če integral izračunamo z Gaussovo metodo, zajeto v scipy.integrate.fixed_quad, se to šteje kot numerična integracija?

def funkcija(x):
    """funkcija ki jo želimo integrirati
    """
    return k*x**2 + n
A = fixed_quad(funkcija, a=0, b=5.2)[0]
asked Jan 15 by tonivrscaj (1,090 points)

1 Answer

+2 votes
 
Best answer
Seveda, Gaussova integracijska metoda integral funkcije računa numerično.
answered Jan 15 by dgorjup (60,170 points)
selected Jan 15 by tonivrscaj
...