• Register

Matplotlib v kombinaciji z Pandas čudno posodablja grafe (podatki s spleta)

0 votes
152 views

Ko spremenim parametre:

  1.  sprememba: doda graf z novimi podatki (prejšni podatki ostanejo)
  2.  sprememba: zmrzne in je belo
  3.  sprememba: kot, da se ponastavi in je vse vredu

 

Tako se cikla naprej.

Slika 1: 1. sprememba 

Slika 2: 2. sprememba - ni grafa

koda:

from ipywidgets import interact

#s pomočjo modula datetime uvozim današnji datum, kot konec grafa
končni_datum = datetime.datetime.today().strftime

#TSLA - Tesla
#AMD - Advanced Micro Devices, Inc.
#AAPL - Apple Inc.
#MSFT - Microsoft Corporation

def slika(ime_delnice = ["TSLA", "AMD", "AAPL", "MSFT"], začetno_leto=2017, začetni_mesec=5, velikost_grafa=3.2):
    """funkcija vrne graf delnice v izbranem časovnem intervalu"""
    
    start = datetime.datetime(začetno_leto, začetni_mesec, 1)
    end = datetime.datetime(int(končni_datum("%Y")), int(končni_datum("%m")), int(končni_datum("%d")))
    
    
    #naredimo DataFrame dostopen tudi izven funkcije, hkrati pa tudi interaktiven
    #global df
    df = web.DataReader(ime_delnice, "yahoo", start, end) #uvozim podatke s spletne baze yahoo
    
    #plt.rcParams.update({'font.size': 11}) #spremenim velikost pisave
    df["Adj Close"].plot(figsize=(7/2.5*velikost_grafa,velikost_grafa)) #defiinram podatke za plot ter urejam velikost izrisa
    fontdict={'fontsize':23}
    plt.title(ime_delnice, fontdict)
    
    
interact(slika,
         začetno_leto=widgets.IntSlider(min=2017,max=int(končni_datum("%Y")),step=1,value=2015),
         začetni_mesec=widgets.IntSlider(min=1,max=12,step=1,value=1),
         velikost_grafa=widgets.FloatSlider(min=1,max=10,step=.1,value=6));

asked Jan 12, 2019 by PatrikHlebecŠtor (260 points)
edited Jan 13, 2019 by PatrikHlebecŠtor
Brez kode za izris grafa vam bomo zelo težko pomagali.
Sem dopolnil

Please log in or register to answer this question.

...