• Register

Tipkarske in druge napake v izvršljivi knjigi

+10 votes
1,407 views
Knjiga je bila lektorirana, vendar se še vedno najdejo tipkarske ali druge napake. Če jo najdete, jo lahko tukaj izpostavite in jo bom z veseljem odpravil.
asked Oct 21, 2018 by janko.slavic (77,190 points)
edited Oct 26, 2018 by janko.slavic
Predavanje 02 - Print, delo z datotekami, funkcije, moduli
Obravnavanje izjem

Trenutno:
Pogledali si bomo nekatere osnove, ki bodo študentom predvsem olajšale branje in razumevanje kode od drugih avtorjev.

Popravljeno:
Pogledali si bomo nekatere osnove, ki bodo študentom predvsem olajšale branje in razumevanje kod drugih avtorjev.
lepa hvala za stilsko lepši stavek; urejeno!

22 Answers

+4 votes
 
Best answer

PREDAVANJE 04

Objektno programiranje

Pri programiranju poznamo različne pristope, dokumetnacija Python-a (docs.python.org) omenja npr:

Numerični izračun

kateri imata obe imata argument n (število števk).

Uporaba funkcije lambdify​

Pogljemo še primer uporabe v primer funkcije več spremenljivk:

Integriranje

Funkcija integrate lahko uporabimo za nedoločeno integriranje (dokumentacija):

Matrike in vektorji

Sedaj si poglejmo nekatere tipične operacije; naprej množenje matrike in vektorja:

Reševanje enačb​

Sintaksta je:

Za nelinearne sistema pa lahko uporabimo tudi numerično reševanje s funkcijo sympy.nsolve() (dokumentaija):

modules paket, ki se uporabi za izračun numerične vrednosti (enakalogika kot pri funkciji lambdify, privzet je paket mpmath)

answered Oct 29, 2018 by LukaGril (1,740 points)
selected Oct 29, 2018 by janko.slavic
Hvala Luka! Sem že popravil!
+3 votes

V učbeniku po kazalu v  3. Moduli, numpy, matplotlib je napaka pri In [75]. Prilagam sliko.

Lp

answered Oct 25, 2018 by nikluckmann (280 points)
Hvala; popravljeno! lp,JS
+3 votes

Predavanje 03, poglavje 1.2.1 Primer namestitve paketa:

Sedaj modul uporabimo (za podrobnosi uporabe glejte dokumentacijo). Najprej uvozimo celotni paket:

answered Oct 26, 2018 by LukaGril (1,740 points)
edited Oct 26, 2018 by LukaGril
Odlično Luka! Super lektor ste! Hvala
Hvala. Z veseljem.
+3 votes

Predavanje 03, poglavje 2.1 Osnove modula numpy:

Poglejmo še vgrajene funkcije za generiranje naključnih števil. Te najdemo v numpy.random (dokumentacija).

Najprej si poglejmo funkcijo numpy.random.seed(), ki se uporablja za ponastavitev generatorja naključnih števil (dokumetnacija). To pomeni, da lahko z istim semenom (angl. seed) različni uporabniki generiramo ista naključna števila!

Rezanje večdimezijskega numeričnega polja:

Isti rezultat bi dobili z prikazom vrstice z indeksom 0 in vseh stolpcev:

Operacije nad numeričnimi polji

Pogljemo, kako se obnaša Pythonov seznam pri množenju:

Aritmetične operacije​

Vse aritmetične operacijo so sicer navedene v dokumentaciji in namesto kratkih oblik imamo tudi dolge, npr: numpy.power(x, y) namesto x**y; primer:

Spreminjanje elementov numeričnega polja (numpy.array)

Če želimo kopijo, potem moramo narediti tako: (potem je nepotreben)

Modul matplotlib, interaktivna uporaba

Pri tem predmetu bomo večkrat uporabljali interaktinivnost pri delu z grafičnimi prikazi. V ta namen najprej uvozimo interact iz paketa ipywidgets:

answered Oct 26, 2018 by LukaGril (1,740 points)
edited Oct 26, 2018 by LukaGril
Odlično Luka! Super lektor ste!
+3 votes

Napaka se nahaja v 4. sklopu učbenika (Objektno programiranje, simbolno računanje), pri In [1]. Napaka je v označena z rumeno barvo. 

answered Oct 28, 2018 by borutgregorkuharič (270 points)
Hvala za natančno branje! Popravljeno!
+3 votes

Poglavje 4.2 SIMBOLNO RAČUNANJE S SYMPY stran 83 v PDF

LP

answered Oct 28, 2018 by kz (380 points)
Hvala za natančno branje! Popravljeno! Pdf bo osvežen v cca 10min.
+5 votes

V 06 - Sistemi linearnih enačb 2 sem zasledil naslednji tipkarski napaki:

Razcep LU matrike koeficientov
V nadaljevanju bomo pokazali, da Gaussova eliminacija dejanjsko predstavlja razcep LU matrike koeficientov $\mathbf{A}$. Pri tem te si bomo pomagali s simbolnim izračunom, zato uvozimo paket sympy:

Numerična implementacija razcepa LU​
Izvedimo Gaussovo eliminacijo in koeficiente, s katerim množimo pivotno vrsto m, shranjuje v matriko L na mesto z indeksi, kot jih ima v matriki $\mathbf{A}$ eliminirani element.  

 

answered Nov 2, 2018 by TimotejKadilnik (2,770 points)
Hvala lepa Timotej, urejeno!
+3 votes

PREDAVANJE 05

Uvod v sisteme linearnih enačb

V kolikor je desna stran enaka nič, torej bi=0bi=0, imenujemo sistem homogenem, sicer je nehomogenem
 
 
answered Nov 5, 2018 by LukaGril (1,740 points)
Hvala Luka, popravljeno v source (pdf pa popravim cca 1x / teden)!
+3 votes

V poglavju 05 - Uvod v numerične metode in sistemi linearnih enačb sem našel naslednjega "tiskarskega škrata".

Podpoglavje : O rešitvi sistema linearnih enačb

f'rang(A)={np.linalg.matrix_rank(A)}, rang(Ab)={np.linalg.matrix_rank(Ab)}, \
število neznak: {len(A[:,0])}, det(A)={np.linalg.det(A)}' 
 
Naknadno sem opazil isto napako še v podpoglavju: Primer slabo pogojene matrike
answered Nov 9, 2018 by TimotejKadilnik (2,770 points)
Timotej odlično; sem sam našel še na enem mestu:). Urejeno, hvala!
+4 votes

V poglavju 05 sem opazil še napačen indeks pri enem izmed koeficientov v sistemu linearnih enačb.

answered Nov 16, 2018 by TimotejKadilnik (2,770 points)
Hvala Timotej! Tole je pa težko najti... :) Sem že popravil!
Tudi v zadnji vrstici so indeksi pomešani: Am-1,1 x1 in Am-1, n-1 xn-1
Hvala Klara! Sem uredil!
...